Lịch sử thế giới cổ đại

Lịch sử thế giới cổ đại là giai đoạn lịch sử phát triển của xã hội loài người trải qua hai chế độ cộng sản nguyên thủy và chiếm hữu nô lệ, từ khi xã hội loài người phân chia thành giai cấp (khoảng 4000 – 3000 năm trước công nguyên) cho đến khi phương thức sản xuất chiếm hữu nô lệ về căn bản chấm dứt trên thế giới (thế kỷ thứ V).