Những niên đại quan trọng của lịch sử Lưỡng Hà và Trung Đông cổ đại

Những niên đại quan trọng của lịch sử Lưỡng Hà và Trung Đông

Những niên đại quan trọng của lịch sử Lưỡng Hà và Trung Đông cổ đại được LichSu.Org khái quát ngắn gọn lại từ khi được thành lập, cường thịnh và suy vong.

Lưu vực Lưỡng Hà và Trung Đông cổ đại là một trong những nơi phát nguyên những nền văn minh của nhân loại. Lưu vực Lưỡng Hà với đất đai phì nhiêu, màu mỡ, được hình thành bởi phù sa của hai con sông Tigre và Euphrata hình thành lên; còn khu vực Trung Đông chủ yếu là cao nguyên, nhiều núi, hẹp và dài chạy bao quanh.

Dân tộc nào cũng trải qua những giai đoạn mạnh yếu khác nhau, LichSu.Org đã tổng hợp và ghi chú lại những dấu mốc quan trọng nhất trong quá trình hình thành và phát triển lịch sử của lưu vực Lưỡng Hà và Trung Đông cổ đại.

 • Cuối thiên niên kỷ IV: nhà nước chiếm hữu nô lệ ra đời ở Lưỡng Hà dưới hình thức các thành bang.
 • Đầu thiên niên kỷ II: sự thành lập vương quốc Sumer và vương quốc Akkad.
 • Thế kỷ thứ XXIV: Vua Sargon thống nhất cả lưu vực Lưỡng Hà.
 • 2228: Người Guti xâm nhập Lưỡng Hà, lật đổ đế quốc Akkad.
 • 2150: Thành bang Uruk đánh đuổi người Guti, giành lại độc lập cho Sumer.
 • 2118-2007: Đế quốc Ur thống trị cả lưu vực  Lưỡng Hà.
 • 2007: Người Amorite và người Elam xâm nhập Lưỡng Hà, lật đổ đế quốc Ur.
 • Đầu thiên niên kỷ II: Quốc gia Assyria tự cường.
 • 1894-1595: Vương quốc Babylon thành lập.
 • 1792-1750: Thời kỳ thống trị của Hammurabi.
 • 1740-1165: Thời kỳ thống trị của người Kassites.
 • Thế kỷ XVI: Người Hurians thành lập vương quốc Mitanni.
 • 1257: Mitanni bị Assyria chinh phục.
 • Cuối thế kỷ VIII: Tiglath-Pileser III và Sargon II đánh chiếm Syria, Israel, Babylon, Urartu.
 • Đầu thế kỷ VII: Assyria chinh phục Palestine và Ai Cập (671).
 • 612 Kinh đô :Nineveh của Assyria thất thủ trước sự tấn công của liên minh người Chaldea và người Medes.
 • 626-538: Đế quốc Chaldea hay đế quốc Babylon mới được thành lập.
 • 538: Kinh đô Babylon của đế quốc Chaldea bị thất thủ trước sự tấn công của người Ba Tư.
 • 330: Alexandros (vua Macedonia) chinh phục Ba Tư.

Những niên đại quan trọng của lịch sử Lưỡng Hà và Trung Đông cổ đại
– LichSu.Org –

Lưỡng Hà cổ đại và khu vực Trung Đông

Trong suốt chiều dài lịch sử tồn tại, phát triển và suy vong, Lưỡng Hà cổ đại và khu vực Trung Đông đã trải qua nhiều biến động thăng trầm, nhưng những giá trị về lịch sử của họ còn để lại đã góp phần cống hiến to lớn cho nền văn minh nhân loại ngày nay.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.