Xã hội nguyên thủy

Lịch sử xã hội nguyên thủy là giai đoạn bắt đầu từ khi loài người xuất hiện trên trái đất cho đến khi loài người tiến lên giai đoạn xã hội có giai cấp.

Thời kỳ xã hội nguyên thủy là thời kỳ quá khứ xa xăm, mờ mịt trong lịch sử mà tuyệt đại bộ phận loài người còn ở trong trạng thái lạc hậu, chưa tiến tới giai đoạn văn minh và chế độ xã hội có giai cấp.